Política de Privacidade

Tras ler e aceptar esta Política de Privacidade e Condicións de Xornal de Lugo, vostede poderá gozar destes Servizos.

A través da aceptación desta cláusula, vostede acepta expresamente a Política de Privacidad e as Condicións de Xornal de Lugo como Usuario ou suscriptor de calquera dos medios ou Servizos e/ou produtos, xa sexan gratuitos ou de pago, que consisten no acceso a diferentes informacións, contidos, programas, apps, tendas, sitios web de e-commerce, vídeo baixo demanda ou similares (en diante, Servizos Xornal de Lugo) que o Grupo Xornal de Lugo (en diante, Xornal de Lugo) pon a disposición dos Usuarios en Internet:

Para o correcto entendemento desta Política de Privacidad e as Condicións de Xornal de Lugo, realízanse as seguintes definicións:

O Xornal de Lugo (www.xornaldelugo.com) está constituído por Atlantia Entertaiment con domicilio en San Salvador de Muxa 124 27192 (Lugo) así como por todas as súas compañías filiales ou subsidiarias rexistradas en España ou no mundo.

O Usuario e/ou cliente será aquela persoa física ou xurídica que acceda e/ou use a través das áreas rexistradas ou de navegación libre, calquera de Xornal de Lugo por calquera medio. Mediante a aceptación desta cláusula, o Usuario acepta a Política de Privacidad e as Condicións de Xornal de Lugo, reflectidas nos seguintes expositivos.

Xornal de Lugo, abarcan servizos, produtos e accións promocionales, xa sexan gratuitos ou de pago, que consisten no acceso a diferentes informacións, contidos, comunicacións comerciais, editoriais e corporativas, programas, tendas, sitios web de e-commerce, vídeo baixo demanda ou similares.

A Política de Privacidad e Condicións de Xornal de Lugo son de aplicación a:

A navegación como Usuario que se realice sobre calquera páxina web de Xornal de Lugo.

O acceso como Usuario a calquera dos contidos a través de calquera outro medio ou Servizo de Xornal de Lugo.

A navegación que se poida realizar desde calquera dispositivo desde o que se permita o acceso aos contidos ou a Xornal de Lugo, como ordenadores, televisión digital, Smart Tvs, PDA, Tabletas, iPad, iPhone, teléfonos móbiles, Smartphones, suscripciones vía RSS ou calquera outro medio de acceso aos contidos postos a disposición en internet.

A navegación e goce de Xornal de Lugo que se realice desde calquera parte do mundo, xa se trate de Servizos situados no país de acceso ou situados noutro país.

1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1.a) Cumprimento da normativa vixente

Xornal de Lugo garante en todo momento o íntegro e pleno cumprimento das obrigacións dispostas pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos Persoais (en diante, LOPD), polo seu Reglamento de Desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro (en diante, RLOPD), así como pola Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (en diante, LSSI).

Xornal de Lugo mantén unha Política de Privacidade sobre os datos persoais, na que se describe, principalmente, o uso que Xornal de Lugo fai dos datos de carácter persoal, garantindo o seu confidencialidad. Infórmase ao Usuario detalladamente das circunstancias esenciais do uso dos datos, e das medidas de seguridade que se aplican para evitar que terceiros non autorizados poidan acceder a eles.

Xornal de Lugo adoptará as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar así a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía de acordo co establecido no RLOPD. No entanto, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

1.b) Responsable do Ficheiro

Os datos persoais solicitados por Xornal de Lugo, serán incorporados un fichero responsabilidade de Xornal de Lugo, cuxo contido pode ser consultado a través da páxina web da Axencia Española de Protección de Datos.

Ao efectuar o rexistro en calquera de Xornal de Lugo e aceptar esta cláusula, o Usuario está autorizando e outorgando o seu consentimento expreso para que os seus datos sexan incorporados a devandito fichero; no entanto, o seu consentimento ten carácter revocable.

Xornal de Lugo informa aos Usuarios do carácter voluntario ou obligatorio dos datos de carácter persoal que lle sexan solicitados no formulario de rexistro para usar Xornal de Lugo. O aviso realízase a través de sinais visuales tales como fiestras flotantes, colocación de asteriscos ou símbolos xunto ao dato solicitado, ou medios análogos aos anteriormente citados. A negativa a fornecer os datos persoais solicitados, a entrega de datos inexactos ou de datos incompletos, podería ocasionar a prestación inadecuada, ineficiente, defectuosa ou a non prestación dos Servizos e/ou contidos ofrecidos aos Usuarios.

1.c) Finalidade do tratamento dos datos persoais dos Usuarios

Facilitar un Servizo personalizado para o Usuario, adecuando devanditos Servizos ao seu perfil persoal, profesional e de consumo, así como aos seus preferencias e gustos.

Prestar, gestionar, administrar, ampliar e mellorar os Servizos e/ou contidos ofrecidos nas páxinas web do grupo, mediante a análise da utilización dos Servizos por parte dos Usuarios.

Ofrecer Servizos de pago sempre co consentimento expreso do Usuario e conforme ás Condicións de  Xornal de Lugo contidas neste documento.

Gestionar os produtos ou Servizos que o Usuario poida solicitar de forma gratuita ou de pago.

Enviar información editorial de Xornal de Lugo por calquera medio de contacto facilitado.

Remitir comunicados non comerciais, tales como felicitaciones en datas sinaladas ou envío de información institucional sobre o Grupo Xornal de Lugo.

Realizar accións publicitarias ou de prospección comercial e manter informado ao Usuario sobre produtos ou Servizos propios ou de terceiros por calquera medio de contacto facilitado, dos sectores da música, televisión, cine, radio, comunicación, formación e educación, hotelero, financeiro, bancario, distribución, deportivo, viaxes, seguros, ONG, editorial, automoción, emprego, inmobiliario, meteorología, venda a distancia, enerxía, textil, moda, saúde, lecer, administración, electrónico, Internet, redes sociais, apostas, concursos, sorteos, xogos, videojuegos, e de telecomunicaciones.

Gestionar a súa participación en concursos, sorteos, xogos e outras accións promocionales conforme ás bases legais que as regulen.

Deseñar novos servizos que poidan resultar do seu interese.

Gestionar as incidencias e o mantemento de Xornal de Lugo.

Aqueloutros fins necesarios para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación contractual que o Usuario manteña con Xornal de Lugo.

1.d) Tipos de datos recollidos a través de Xornal de Lugo

Información facilitada polo Usuario a través do procedemento de rexistro en calquera de Xornal de Lugo. O Usuario que desexe rexistrarse en Xornal de Lugo, deberá facilitar determinados datos, tales como: nome, apelidos, data de nacemento, xénero, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono e os datos de medios de pago, así como información máis específica sobre o Usuario que revelará a través de respostas que outorgará de forma voluntaria durante o procedemento de rexistro. Toda a información facilitada será agregada e consolidada para cada Usuario, e utilizada cos fins indicados anteriormente.

Información facilitada polo Usuario a través do procedemento de rexistro nalgunha web de Xornal de Lugo, a través dalgunha rede social. No caso de que o Usuario acceda a Xornal de Lugo utilizando algunha aplicación que conecte unha rede social con Xornal de Lugo, o Usuario estará autorizando que a rede social en cuestión comparta algúns datos con Xornal de Lugo como son: nome do Usuario, dirección de correo electrónico, data de nacemento, xénero e localización, intereses, así como a foto de perfil que utilice na rede social. Para obter máis información achega do método polo cal compártense datos coas redes sociais, deberá consultar as políticas de privacidad da rede social en cuestión.

Información recolleita a través do uso dos Servizos de Xornal de Lugo: A efectos estatísticos e publicitarios, de control do uso das nosas páxinas, e de recepción e apertura dos nosos correos electrónicos, e de mellorar o coñecemento sobre os intereses do Usuario, recolleranse datos de uso e navegación relativos aacerca de que Servizo utiliza o Usuario, como o utiliza, cando, que tipo de Usuario é, ou si accede a un email enviado por Xornal de Lugo ou a un anuncio publicitario mostrado en calquera de Xornal de Lugo. Estes datos incluirán información sobre o dispositivo de acceso, o modelo de equipo, a versión do sistema operativo, os identificadores únicos e os datos sobre a rede móbil, incluíndo, no seu caso, o número de teléfono. É posible que Xornal de Lugo obteña e almacene determinada información nos registros do servidor de forma automática. Estes datos poderán incluír: información detallada sobre como o Usuario utiliza Xornal de Lugo. Dita información consiste na dirección IP, información relativa ao dispositivo do Usuario así como fallos, actividade do sistema, axustes do hardware, tipo de navegador, idioma do navegador, data e hora de solicitude e URL de referencia, Cookies (tal e como se explica na POLÍTICA DE COOKIES, que permiten identificar o navegador do Usuario. O rexistro en calquera de Xornal de Lugo implica a aceptación expresa e sen reservas da POLÍTICA DE COOKIES .

Información sobre os territorios desde o que se orixina a conexión a Xornal de Lugo, para verificar a disponibilidad dos dereitos de visualización de determinados contidos audiovisuales.

Os Usuarios responderán, en calquera caso, da veracidad dos datos facilitados e fanse responsables de comunicar a Xornal de Lugo calquera modificación nos mesmos a través deste correo: info@xornaldelugo.com, quedando Xornal de Lugo exenta de calquera tipo de responsabilidade a este respecto.

1.e) Datos compartidos con terceiros

Xornal de Lugo, sempre que conte co consentimento do Usuario, compartirá os seus datos coas empresas do Grupo Xornal de Lugo, coa finalidade de que cada unha delas poida axustar a información comercial, editorial ou institucional que se lle remita aos Usuarios.

Para a medición do tráfico web, Xornal de Lugo utiliza proveedores externos (Google) que utilizan Cookies para analizar o que sucede nas nosas páxinas web. O Usuario poderá consultar a POLÍTICA DE COOKIES do Grupo Xornal de Lugo en todo momento. Máis información sobre a política de privacidad destas solucións en:

Google: http://www.google.é/intl/é_ALL/analytics/learn/privacy.html

Xornal de Lugo tamén pode albergar publicidade propia ou de redes publicitarias. Esta publicidade móstrase mediante servidores publicitarios que utilizan Cookies, utilizadas conforme á POLÍTICA DE COOKIES para mostrar contidos publicitarios afines aos Usuarios para ofrecerlle anuncios sobre produtos e Servizos que lle resulten de interese.

O rexistro en calquera de Xornal de Lugo implica a aceptación expresa e sen reservas da POLÍTICA DE COOKIES .

En caso de dúbida ou controversia relativas á nosa política de privacidad e de protección de datos persoais o Usuario pode poñerse en contacto connosco dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: privacidade@xornaldelugo.com.

1.f) Menores de idade

Os menores de 14 anos non deberán rexistrarse en Xornal de Lugo sen consentimento dos seus pais ou titores.

No caso de que Xornal de Lugo detecte usuarios que puidesen ser menores de 14 anos, resérvase o dereito a solicitarlle unha copia do seu DNI ou documento equivalente, ou, no seu caso, a autorización dos seus pais ou titores.

1.g) Dereitos dos Usuarios

O Usuario poderá modificar o seu perfil e os seus preferencias de envíos comerciais, revogar o seu consentimento, e exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dirixíndose a Xornal de Lugo, a través de correo electrónico á dirección info@xornaldelugo.com indicando a dirección de email que utilizou no rexistro, acreditando a súa identidade cunha copia escaneada do seu DNI ou documento equivalente, e especificando o dereito que desexa exercer.

O dereito de cancelación solicitado ante Xornal de Lugo non terá efecto sobre os produtos ou servizos que tivese contratado con algunha das empresas do Grupo Xornal de Lugo. Para cancelar os produtos ou servizos contratados con algunha das empresas do Grupo Xornal de Lugo, deberá seguir o procedemento indicado nas correspondentes condicións de contratación.

2. CONDICIÓNS DE XORNAL DE LUGO

O uso de Xornal de Lugo implica a aceptación da Política de Privacidad e destas Condicións así como das condicións particulares que puidesen aplicar e que estarán sempre dispoñibles xunto cos Servizos elixidos e formarán parte do Acordo con Xornal de Lugo ao usar Xornal de Lugo.

2.a) Usuario

Ao Usuario proporciónaselle unha contraseña ao proceder ao rexistro da que é responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma.

O Usuario non creará outras contas para beneficiarse e/ou abusar das vantaxes e Servizos que se ofrecen aos Usuarios das páxinas web de Xornal de Lugo.

O Usuario comprométese a notificar ao titular da páxina web correspondente do Grupo Xornal de Lugo da utilización da súa conta por outra persoa non autorizada polo propio Usuario.

No caso de que se desexe cancelar o rexistro como Usuario, de calquera das páxinas web do grupo pode cesar a súa conta enviando un email á seguinte dirección de correo electrónico info@xornaldelugo.com.

No caso de que Xornal de Lugo considere que non se respectaron as estipulaciones e condicións que se compromete a cumprir por medio da aceptación desta cláusula, procederase á cancelación da conta de Usuario. Esta cancelación efectuarase de forma discrecional por parte de Xornal de Lugo e sen previo aviso. Xornal de Lugo no caso da cancelación da conta do Usuario comunicaralle dita finalización mediante un correo electrónico enviado á conta proporcionada polo Usuario ao rexistrarse, facéndolle saber que se procedeu á baixa como Usuario debido ao incumplimiento das condicións xerais recolleitas neste expositivo.

2.b) Contidos

Os contidos son multitude de informacións, Servizos, programas ou datos postos a disposición nas páxinas web aos que o Usuario ten acceso, pertencentes a Xornal de Lugo ou aos seus licenciantes, aos que o Usuario poida ter acceso.

Xornal de Lugo por si ou como cesionaria ou licenciataria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial dos contidos das súas páxinas web protexidas con licenzas de copyright a nivel mundial mediante Tratados internacionais de Copyright, así como dos elementos contidos na mesma (que inclúen, entre outros, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc…), que son titularidad de Xornal de Lugo ou ben dos seus licenciantes.

2.c) Uso dos portais

O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e Servizos que Xornal de Lugo ofrece a través das súas páxinas web e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Xornal de Lugo, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou cualesquiera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros Usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

Os Usuarios de calquera das páxinas web de Xornal de Lugo están autorizados a xerar contido nalgunhas áreas das nosas páxinas web, devandito contido debe respectar os estándares de comportamento e/ condicións particulares publicados nas nosas páxinas web. Estes estándares de comportamento son expresamente aceptados ao aceptar esta cláusula.

Os Usuarios son responsables do contido que xeren nas nosas webs, asegurando que posúen a propiedade intelectual dos mesmos ou a autorización de acódelas donas desas licenzas. Os contidos xerados polos Usuarios son realizados baixo a súa responsabilidade, sen a posibilidade de que reclamaciones futuras a Xornal de Lugo por estes contidos. Polo tanto, na medida do posible, procurarase garantir a calidade de devanditos contidos e o bo uso dos Servizos limitando o anonimato dos Usuarios nos contidos que xeren.

Os Usuarios son os titulares dos dereitos de propiedade intelectual dos contidos xerados por eles nas páxinas web de Xornal de Lugo, con todo si devandito contido é publicado en calquera das webs de Xornal de Lugo, concédese a Xornal de Lugo unha licenza mundial para usar, aloxar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas (por exemplo as que resulten da tradución, a adaptación ou outros cambios que se realicen para adaptar devanditos contidos ou que se adapten mellor ás configuracións das web de Xornal de Lugo). Esta licenza non caduca nin prescribe pola cancelación da conta como Usuario de Xornal de Lugo.

O Usuario poderá retirar, modificar, alterar o contido xerado por el, nas webs de Xornal de Lugo.

Xornal de Lugo resérvase o dereito de publicar eses contidos, así como modificalos ou editalos.

Xornal de Lugo resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren os estándares de comportamento publicados nas nosas web e que en todo caso violen o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidad de Xornal de Lugo a nivel mundial. O Usuario poderá visualizar os elementos e contidos das páxinas web e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, xa que logo, terminantemente prohibida a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición ou calquera outra forma de explotación con fins comerciais, así como a súa modificación, alteración ou ingeniería inversa.

No caso de que o Usuario desexe utilizar o contido das páxinas web para outros fins distintos aos permitidos por estes términos e condicións pode solicitar a autorización escrita de Xornal de Lugo, a través de correo postal ao domicilio indicado..

O Usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado en calquera das páxinas web de Xornal de Lugo.

Así mesmo o Usuario absterase de utilizar os contidos das súas páxinas web para incluílos noutra páxina web.

Xornal de Lugo resérvase o dereito de non almacenar este contido e exclúe toda responsabilidade pola perda do mesmo.

En caso de detectar usos inadecuados dos seus Servizos por parte dun Usuario, Xornal de Lugo resérvase o dereito de excluírlle dos mesmos.

2.d) Limitación de Responsabilidade de Xornal de Lugo

Xornal de Lugo actúa de boa fe e non se fai responsable, directa ou subsidiariamente, de cantas reclamaciones poidan derivarse da calidade, fiabilidad, exactitude ou corrección dos contidos aloxados nas súas páxinas web ou outros medios de comunicación.

Xornal de Lugo non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que se puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisiones nos contidos, falta de disponibilidad desta web ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, malia adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Xornal de Lugo resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas nas súas páxinas web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e Servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados.

No caso de que en calquera das súas páxinas web dispuxésense enlaces ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, Xornal de Lugo non exercerá ningún tipo de control sobre devanditos sitios e contidos.

En ningún caso Xornal de Lugo asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a disponibilidad técnica, calidade, fiabilidad, exactitude, amplitud, veracidad, validez e constitucionalidad de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Xornal de Lugo concluíu todos os contratos necesarios para a continuidade das súas páxinas web e realizará os seus mellores esforzos para que as mesmas non sufran interrupcións, pero non pode garantir a ausencia de fallos tecnolóxicos, nin a permanente disponibilidad das súas páxinas web e dos Servizos contidos nelas e, en consecuencia, non asume responsabilidade algunha polos danos e prexuízos que poidan xerarse pola falta de disponibilidad e polos fallos no acceso ocasionados por desconexións, averías, sobrecargas ou caídas da rede non imputables a Xornal de Lugo.

Xornal de Lugo resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso a calquera das súas páxinas web e/ou os Servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles Usuarios que incumplan as presentes Condicións Xerais de Uso.

2.e) Xurisdición Aplicable

A relación entre Xornal de Lugo e o Usuario rexerase pola normativa española vigente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais que resulten legalmente competentes.

Xornal de Lugo perseguirá o incumplimiento das presentes condicións así como calquera utilización indebida desta web exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

Xornal de Lugo poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vigentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.


Diario de información xeral sobre Lugo e a súa provincia
San Salvador de Muxa 124 27192, Lugo