Novas

Campaña de prevención de riscos na montaxe e desmontaxe de escenarios

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, a través do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) acaba de poñer en marcha unha nova campaña de prevención de riscos laborais, nesta ocasión centrada na montaxe e desmontaxe de escenarios para eventos co fin de reducir a sinistralidade no traballo. É unha iniciativa que se inicia agora, xa que nesta época do ano comeza en Galicia a celebración de gran cantidade de eventos, polo que a campaña pretender servir de axuda técnica e control para a mellora na instalación dos escenarios.

A actuación vai dirixida a empresarios, mandos intermedios, traballadoras e traballadores, persoas con responsabilidade en materia preventiva e, en especial, en coordinación de actividades empresariais.

Na montaxe e desmontaxe de escenarios para espectáculos intervén moita normativa diferente, aínda que non existe ningunha específica, polo que con esta actuación da Xunta téntase elaborar unha folla de ruta para aplicar as diferentes normativas.

O Issga, xunto con outros órganos técnicos das comunidades autónomas, participou nun grupo de traballo do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST) que acordou a elaboración dun criterio técnico para a xestión de espectáculos públicos temporais a nivel nacional. O máis relevante deste criterio foi a consideración da montaxe e desmontaxe do escenario como unha obra de construción e, polo tanto, a aplicación da correspondente normativa.

A campaña autonómica céntrase nos riscos máis importantes como é a caída de altura e en mellorar a coordinación entre as diferentes empresas que participan no proceso.

En concreto, a iniciativa busca ofrecer asesoramento, información e sensibilización para o sector, así como medidas de control e seguimento, sen prexuízo das competencias inspectoras.

Visitas dos técnicos do Issga

Para iso, persoal técnico do Instituto visitará distintas montaxes e desmontaxes de eventos nas catro provincias galegas para comprobar in situ a aplicación dos criterios técnicos que se deben seguir á hora de levar a cabo esta actividade. Así mesmo, divulgarase e poñerase a disposición das entidades a documentación técnica da campaña elaborada polo Issga. En concreto, deseñáronse unhas follas de prevención en colaboración coa Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM), así como tres trípticos e tres carteis que recollen información sobre a prevención de riscos laborais na montaxe de escenarios ou bancadas; a coordinación de actividades; e os riscos da exposición ao ruído nos espectáculos.

Entre os aspectos que cómpre destacar no desenvolvemento desta actividade e que se recollen na documentación da campaña destacan, entre outros: a realización, antes de calquera evento, dunha reunión entre todas as empresas que participan na montaxe e desmontaxe para aclarar funcións e responsabilidades; contratar a un coordinador de actividades empresariais; realizar cálculos de estabilidade e resistencia dos escenarios; realizar un plan de montaxe e desmontaxe dos escenarios indicando os accesos aos distintos postos de traballo.

.

Os Amigos do Camiño celebran en Vietnam o Día das Letras Galegas

A Asociación de amigos do Camiño de Santiago da provincia de Lugo que preside Ángel Trabada, ven de celebrar o Día das Letras Galegas en Vietnam, sendo posiblemente os primeiros galegos que celebraron o día 17 esta efeméride.

Eran as 5,30 da mañá en España (10,30 en Vietnam), estando o grupo lucense percorrendo a Bahía de Halond a bordo do Amanda Cruise, cando se xuntaron para contemplar a mensaxe audiovisual enviada desde Galicia polo xornalista Xulio Xiz, membro da Asociación.

Na intervención por videoconferencia, o xornalista lembrou a personalidade da escritora homenaxeada, Luisa Villalta, para facer logo fincapé nos dezaseis lucenses que recibiron ata agora a honra de serlles dedicado o Día das letras, e subliñando catro dos nomes que agardan por un Día no futuro: Avelino Díaz, de Meira; Carmiña Prieto, de Vilalba; Manuel Rodríguez de Paradela, e Fiz Vergara Vilariño de Samos.

O grupo de Amigos do Camiño, que percorre Vietnam na súa viaxe cultural anual, ten celebrado o Día das Letras en lugares como Bulgaria, Sicilia, Romanía ou Xordania, por coincidir estas viaxes coa Festa Galega da escrita e da fala.

 

Churros

Sei que as pesetas como moeda non existen desde hai máis de dùas décadas pero non poido, cuestión da idade, sustraerme de calcular equivalencias, e de asombrarme de ter pagado en festa romana 1.000 pesetas por unha ducia de churros.

O churro era a unidade dunha expresión que adoitabamos utilizar para calibrar cantidade, abundancia, de xeito que se algo se producía “coma churros” viña ser como para encher o mercado, desbordar previsións e polo tanto asequible para todo comprador.

Boa proba de que o churro segue a ser un produto estimado por maiores e nenos, é a instalación diante do Lucus Augusti durante boa parte do ano dun posto de churros, xa tradicional e sempre concorrido, onde puiden observar a unha señora guiada por mascota que comprou un churro para ela e outro para o compañeiro, se ben son nenos e rapaces os clientes máis habituais.

Os churros – agora tamén patacas fritidas cos máis varios aditamentos – son tradicionais obxectos de desexo en festas, urbanas e rurais, que parecen ser menos festa se non levamos ao marcharnos un cucurucho ateigado de aceitados e doces churros fumeantes.

Na romaría dos Milagres de Saavedra, que me toca ben de preto e toca o seguinte fin de semana, compramos churros a tres euros a ducia, coidando que era prezo establecido e compensatorio de todos os esforzos, pero non contaba eu que o custo da vida – Tezanos calcula como pode – podería dispararse de tal xeito e os churros subisen un cen por cento, seguro que polo aceite, os transportes, os impostos e a man de obra. A vida ponse polas nubes. Ata os churros, que deixarán de ser sinónimo de abundancia , adverbio de cantidade.

Día das Letras Galegas dedicado a Luísa Villalta

Sesenta e un anos despois de que se instaurara o Día das Letras Galegas a celebración segue, é a cada paso con máis forza, pero o que se albisca no horizonte fainos pensar que será necesario redobrar os esforzos para que o galego sexa un idioma vivo, un idioma que use a xente na súa vida cotiá e non un idioma litúrxico. para elo será necesario o compromiso de todos e todas para seguir acadando espazos para a nosa lingua.

A data de hoxe é o comezo dunha longa  xeira, na que se irá espallando ao longo do país a obra de Luísa Villalta, dende colexios a tendas ou asociacións culturais e mesmo internet e novas tecnoloxías, de seguro que nestes eidos é onde se vai xogar o futuro do nos idioma, tal e como se desprende do discurso que o presidente da Real Academia Galega, Victor Fernández Freixanes  ofreceu hoxe no acto central do “Día da Nosas Letras”. Estas foron as súas palabras:

“O Día das Letras Galegas, tal como o concibiu a Academia en 1963 por iniciativa dos académicos Ferro Couselo, Gómez Román e Fernández del Riego, é unha xornada de festa (unha xornada de celebración) e, ao mesmo tempo, unha xornada reivindicativa. Celebramos a nosa lingua, o patrimonio colectivo de noso idioma, a gran catedral dos galegos e galegas, tal como no seu día o definiu Castelao, e reivindicamos o seu uso, a súa práctica social, subliñando aqueles factores ou cuestións que nos preocupan na súa garantía de futuro. É unha honra grande que nos acompañe nesta xornada o presidente da Xunta de Galicia e representantes das forzas políticas parlamentarias, ademais de institucións e axentes sociais. Festa da lingua e reivindicación da lingua. Son miles de institucións e particulares os que de diferentes maneiras celebran hoxe esta xornada, dentro e fóra de Galicia, convertendo o 17 de maio na Festa Nacional da lingua, referencia obrigada da nosa identidade xunto co Día da Patria o 25 de xullo.

Entre outras cousas que aquí se comentaron arredor da figura de Luísa Villalta, a quen hoxe homenaxeamos, eu quixera subliñar o compromiso social da nosa autora, o seu compromiso con Galicia, a súa militancia inequívoca a prol das causas xustas, o seu compromiso coas novas xeracións, ás que dedicou unha parte moi importante da súa actividade social e profesional, o seu compromiso coa lingua nosa, que Ramón Cabanillas definía coma un escudo e Rosalía de Castro como unha bandeira (bandeira de dignidade colectiva). E certamente demos pasos xigantescos a prol desa dignidade e uso. Os que xa imos tendo unha idade podemos comparar a situación do idioma galego cando eramos rapaces, sobre todo nas cidades, que é onde se constrúen os valores sociais dominantes, coa situación actual. Demos pasos xigantescos como resultado dunha realidade social aberta e democrática, sen dúbida máis xusta.

No ano 1983, hai 41 anos, as forzas políticas representadas no Parlamento de Galicia aprobaron por unanimidade a Lei de Normalización Lingüística; no ano 2004 aprobouse tamén por unanimidade un Plan de Normalización que pretendía avanzar no uso e na dignificación do idioma nas grandes institucións que configuran o corpo social: a familia, as administracións, o sistema educativo, a comunicación e a cultura. E déronse pasos importantes. Mais 41 anos despois da primeira e 20 despois do segundo podemos (e debemos) facer balance. Moitas cousas se lograron, repito, mais a situación preocupa, entre outras cousas porque os tempos mudaron, e sería un erro grave (suicida) mirar para outro lado.

O mundo vive unha revolución tecnolóxica obxectiva (a globalización) que afecta moi especialmente á comunicación e a todos os procesos de socialización. Falamos dunha revolución total que esixe novas olladas sobre a realidade e novas políticas. A lingua non fica á marxe. A transformación do rural, a mobilidade social, os cambios xeracionais, novos hábitos de consumo…

Preocúpannos sobre todo as xeracións máis novas, que en moitos casos son as máis vulnerables. Temos problemas na transmisión familiar, problemas de socialización, non de prestixio, pero si de uso, e sería moi triste que nos deixásemos levar cara a unha situación litúrxica onde o galego se usa e recoñece nas grandes cerimonias mentres que na práctica fica expulsado da prosa de cada día. Non é este o lugar para repetir un discurso que a Academia vén formulando dende hai tempo a través de estudos que comparten departamentos universitarios e institucións irmás como o Consello da Cultura Galega.

Perdemos falantes, e non acabamos de construír un proxecto para as novas xeracións, malia o prestixio acadado e a enorme creatividade da nosa xente moza, que anda a percorrer o mundo recibindo premios e recoñecementos na música, na literatura, no cinema, nas artes escénicas, nas redes sociais e mesmo na investigación e na ciencia. Estes días volvemos falar dun gran pacto a prol da lingua galega. Corenta e un anos despois da Lei de Normalización Lingüística e vinte anos despois do Plan de Normalización, que só parcialmente chegou a executarse, debemos afrontar criticamente (tamén dende a autocrítica de todos os axentes sociais, non só políticos), a realidade do idioma pensando no seu futuro, na súa proxección mesmo alén das nosas fronteiras, na súa utilidade, no seu uso, con especial atención ás xeracións do futuro.

A Academia non deseña a política lingüística. Non ten esas encomendas. Pero é unha institución crítica que dende o estudo, con datos contrastados enriba da mesa, asume as súas responsabilidades históricas, que veñen da tradición dos nosos fundadores, dende o ano 1906. Ou avanzamos ou retrocedemos. Non hai posicións intermedias. E para avanzar, con toda a sociedade detrás (toda), necesitamos sentarnos a falar e a deseñar un novo horizonte, un novo tempo que corrixa erros e abra esperanzas, onde se cadra todos teñamos que ceder algo para avanzar moito, sen medos, sen vendas nos ollos. Coas nosas forzas, coa nosa vontade, ofrecémonos dende a Academia para traballar nesa dirección, nun proceso que (repito) non atinxe exclusivamente ás forzas políticas, por máis que a elas corresponde a iniciativa, senón ao conxunto de todos os axentes sociais: empresariais, sindicais, culturais, económicos, deportivos, relixiosos, de lecer e de entretemento, medios de comunicación, axentes da cultura… Tal era o compromiso de Luísa Villalta, a quen hoxe celebramos, exemplo dunha xeración de a cabalo de dous séculos que alzaba con entusiasmo o facho dos avós e non renunciaba ao futuro. Tal era o seu exemplo”.

Deseño e montaxe:Lois Toirán

Xornadas prevención do suicidio e novas adiccións na mocidade

Alar Galicia vai desenvolver os días 22, 23 e 24 de maio na sede da Xunta en Lugo, as Segundas Xornadas de Prevención e Sensibilización do Suicidio e Novas Adiccións na Mocidade, nas que participarán  autoridades a nivel Autonómico e estatal.

Segundo os datos, Lugo segue entre as provincias con taxa de suicidio máis alta a nivel estatal, e Galicia, como Comunidade Autónoma, ocupa o segunda praza na taxa de suicidio de toda España, soamente superada por Asturias.

Tamén se observa un aumento de uso das novas tecnoloxías na mocidade, e están a comezar a verse as consecuencias do mesmo, en moitos casos relacionadas coa saúde mental, así como con condutas violentas. Estes tristes datos empúxannos a tratar de maneira visible ambas as temáticas, na que levamos traballando catro anos de maneira directa en colaboración coa Xunta de Galicia.

III A Batalla da ponte de Cruzul e Becerreá

Os vindeiros días 17, 18 e 19 de maio vaise celebrar no Concello de Becerreá, a III Edición da Batalla de Cruzul. Xa o venres 17 a partir das 17:00h producirase a montaxe do Campamento Napoleónico no polígono industrial.

Ás 20:00h terá lugar a proxección do filme “Waterloo” na Casa da Cultura de Becerreá.

O Sábado 18 abrirá ao público en xeral o Campamento Napoleónico e ás 12:00h comezará o desfile dende o Campamento ata a praza do Concello, onde ás 13:00h terá lugar o acto de presentación institucional.

Pola tarde, a partir das 18:00h comezará a batalla da Ponte de Cruzul coa retirada do exército británico ante o francés.

Á noite, ás 22:00h haberá unha cea/rancho composta por: empanada, ovos rotos con chourizo, degustación de cabrito galego ao espeto. Ao remate, ás 00:00h actuación do grupo La Disquetera.

O domingo 19 á 10:00h apertura ao público do Campamento Napoleónico e ás 12:30 terá lugar a emboscada na carballeira.

Nestes días haberá “mercadillo” de artesanía a carón do Campamento Napoleónico.

Falece un operario ao caer por un desnivel coa máquina nunha canteira de Mondoñedo

Dez minutos antes das 16:20 horas, un particular contactou co 112 Galicia e relatou o suceso, rexistrado nunha canteira da parroquia de Vilamor. Desde un principio apuntaba xa á posibilidade de que o traballador estivese falecido.

Nada máis recibir o aviso, os xestores do 112 Galicia solicitaron a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dos Bombeiros de Barreiros, da Garda Civil e dos voluntarios de Protección Civil de Mondoñedo. Cando chegou ao lugar, o persoal sanitario só puido confirmar o falecemento do home.

Os equipos de emerxencias recuperaron o corpo sen vida do implicado e os bombeiros colaboraron para estabilizar a máquina, que acabou situada nunha posición complicada.

A Audiencia Provincial de Lugo absolve a dous acusados de agredir sexualmente a dúas mulleres en Viveiro

A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo absolveu, por falta de probas, a dous acusados de agredir sexualmente no domicilio dun deles a dous mozas ás que coñeceron en 2021 nunha discoteca de Viveiro. O tribunal conclúe que a proba practicada “non apunta, sen ningún xénero de dúbidas, ao desenvolvemento dos feitos descritos polas acusacións, que implicarían un delito contra a liberdade sexual”. Os maxistrados fan referencia á “escasa contundencia do relato levado a cabo polas dúas denunciantes, que carece de elementos periféricos que poidan apontoar o manifestado por elas”.

A Sala acolle que non son suficientes para concluír “que poidan soster un pronunciamento condenatorio, pois o argumentario que defenden os procesados é igualmente sostible, polo que, sen acreditar plenamente a inocencia, introduce a dúbida que obriga a absolver”. Polo exposto, e en virtude do principio de presunción de inocencia, a Audiencia Provincial decretou a absolución dos dous sospeitosos. A resolución non é firme, pois cabe presentar recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Os bombeiros rescatan o ocupante dun vehículo envorcado no Incio

Segundo a información recollida no 112 Galicia, o accidente produciuse ás 11:30 horas na LUP-2505, na estrada da Eira Padrón a Lama Redonda.

Con estes datos, solicitouse a intervención dos Bombeiros de Sarria, pois o equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atopábase xa no lugar dos feitos para proporcionar os primeiros coidados ao ferido. Bastaba, por tanto, a actuación dos efectivos do parque comarcal, para lograr a completa accesibilidade do ocupante do turismo, que envorcou durante a súa viaxe pola LUP-2505, no Incio.

Ademais, desde o 112 Galicia, informouse aos axentes da Garda Civil de Tráfico e aos voluntarios de Protección Civil da localidade.

Praza de Santo Domingo

Dende mañá á tarde e ata o xoves pola mañá os accesos e saídas do parking de Santo Domingo realizaranse pola mesma rampla

O Concello de Lugo informa que, no marco das intervencións de peonalización do Centro Histórico, este martes pola tarde a empresa adxudicataria das obras da Praza de Santo Domingo traballará na execución da pavimentación da rampla de acceso de entrada ao aparcamento soterrado sito nesta praza, labores que poderían estenderse ate entrada a noitiña, coa finalidade de axilizalos todo o posible.

Dende ese momento e ata o xoves pola mañá, os accesos ao estacionamento faranse pola rampla de saída, combinando alternativamente a entrada e a saída (tal e como se fixo tamén no parking da Praza do Ferrol) contando co apoio de persoal que controlará a afluencia de vehículos en prol de garantir a seguridade viaria. Para acceder á rampla habilitada haberá que circular pola zona, establecida en obra como viario, pegada ao convento.


Diario de información xeral sobre Lugo e a súa provincia
San Salvador de Muxa 124 27192, Lugo

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com